2019Zukunft Europa

Schirmherr: S.E. Dr. Albert Friggieri, Botschafter der Republik Malta

Bild: Klaus Geck

Preisträger: Günther H. Oettinger, EU-Kommissar